select language:
pl en de ru gr sk nl fr uk hu hr es ua it ro zh ar bg da cs lv ja
 
 
 Main page   Objects   Opinions   Guides   Photos gallery   Calendar   Discussions   Informations   
                 
Login area:  
Login:
Password:
remind password
Remind password:  
Login:
Email:
The email address provided during registration will be sent an email with a new (randomly generated) password, which you can / could change after logging into the system.
Search:  
More know :
 Search
 
For objects :  
Showcase your property on the site :
 Registration
 Contact

Help :  
Do you need help ? Some to understand ? Sprawdź.
 Rules
 Registration

 

 

Help - [faqpartnerprogram]
Rules
Regulamin serwisu travelport.pl

I. Wstęp

Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego travelport.pl. W Regulaminie określone są podstawowe zasady funkcjonowania serwisu, prawa i obowiązki jego użytkowników, oraz zasady odpowiedzialności Administratora i Użytkowników Serwisu.

II. Definicje

Administrator - właściciel serwisu travelport.pl - spółka 24trips.com Ltd. zarejestrowana w Wielkiej Brytanii w Londynie.
Serwis - strony i inne narzędzia internetowe udostępniane za pośrednictwem sieci Internet, do których prawa przysługują spółce 24trips.com Ltd. i które dostępne są pod adresem travelport.pl;

Moderator - osoba lub osoby występujące w imieniu Administratora które dbają o prawidłowe funkcjonowanie Serwisu i przestrzeganie Regulaminu, w imieniu Administratora egzekwują przestrzegania Regulaminu przez Użytkowników;

Użytkownik Zarejestrowany - osoba fizyczna, osoba prawna która dokonała rejestracji i założyła indywidualny Login w Serwisie;

Użytkownik Odwiedzający - osoba fizyczna uzyskująca dostęp do Serwisu i korzystająca z jego funkcjonalności, stosująca sie do Regulaminu.

Logowanie - miejsce w Serwisie, w którym każdy zarejestrowany i zalogowany Użytkownik może wprowadzić, modyfikować swoje dane, swoje zdjęcia oraz inne informacje. Użytkownik może posiadać tylko jeden Login.

Login - wybrana podczas rejestracji na stronie Serwisu nazwa Użytkownika. Login nie może zawierać treści wulgarnych, obraźliwych ani sprzecznych z obowiązującym prawem, nie może również być tożsamy z loginem innego Użytkownika ani naruszać innych zasad określonych w Regulaminie;

Obiekt - wprowadzony przez użytkownika podmiot, o określonej działalności: gmina...hotel...zabytek...

Opinia - ocena w skali od 1 do 5, wystawiona określonemu Obiektowi poprzez Użytkownika.

Ban – blokada, trwała lub czasowa, w zależności od uznania Moderatora, dostępu Użytkownika, który naruszył postanowienia Regulaminu, do Serwisu lub poszczególnych elementów Serwisu.

III. Zasady ogólne korzystania z Serwisu:

1. Użytkownik może:

a. zmienić lub usunąć swoje dane za pomocą opcji Logowania;
b. oddawać Głosy na poszczególne obiekty zgodnie z własnymi odczuciami po skorzystaniu z usług Obiektu;
c. korzystać z Serwisu i jego funkcjonalności zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zasadami Regulaminu;

2. Użytkownik zobowiązany jest do uzyskania odpowiednich praw i zgód na umieszczenie w Serwisie jakichkolwiek materiałów, w szczególności fotografii. Umieszczenie jakichkolwiek materiałów w Serwisie przez Użytkownika jest równoznaczne z oświadczeniem, że Użytkownik posiada w tym zakresie niezbędne prawa i zgody.

3. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:
a. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz od korzystania z Serwisu i jego funkcjonalności w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników, Administratora lub Moderatorów,
b. przestrzegania autorskich praw osobistych oraz majątkowych jak również praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób,
c. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to dozwolone przez przepisy prawa i postanowienia niniejszego Regulaminu.

4. Niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu i jego funkcjonalności do celów innych niż wynika to z charakteru i przedmiotu Serwisu, a w szczególności niedozwolone jest:
a. prowadzenie działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej;
b. prowadzenie wszelkiego rodzaju agitacji, w szczególności politycznej lub religijnej;
c. rozsyłanie spamu i nie zamówionej informacji handlowej;
d. podejmowanie jakichkolwiek działań mogących spowodować szkodę, w tym w szczególności szkodę Administratora, innych Użytkowników lub osób trzecich;
e. umieszczanie w Serwisie materiałów naruszających obowiązujące prawo, Regulamin, dobre obyczaje, normy moralne lub zasady uczciwej konkurencji, wulgarnych, obrażających godność, szkalujących lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.), treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd;
f. umieszczanie materiałów erotycznych o charakterze wulgarnym, nieetycznym;
g. wielokrotne umieszczanie tych samych lub podobnych fotografii, treści lub innych elementów;
h. umieszczanie treści niezwiązanych z tematyką Serwisu;
i. wystawianie nieprawdziwych ocen na temat prezentowanych na stronach Serwisu Obiektów;
j. sugerowanie w jakikolwiek sposób tożsamości lub związków Użytkownika z Administratorem lub Moderatorem lub ich działaniem;
k. podszywanie się pod innych Użytkowników, podawanie lub sugerowanie nieprawdziwej tożsamości Użytkownika.

5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za sposób korzystania z Loginu i Serwisu i jego skutki.

6. Za niestosowanie się do Regulaminu przez Użytkownika może zostać nałożona kara w postaci zablokowania dostępu do systemu poprzez Ban.

7. Administrator, w tym działający w jego imieniu Moderator, może usunąć materiały umieszczone przez Użytkownika w Serwisie, w jakikolwiek sposób niespełniające lub naruszające postanowienia Regulaminu, bez uprzedzenia lub powiadomienia Użytkownika.

IV. Rejestracja

1. Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu co najmniej oznaczonych jako obowiązkowe pól formularza znajdującego się na stronach Serwisu.

2. Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna, osoba prawna która ukończyła 16 lat i po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, dopełni procedurę rejestracji w Serwisie zakończoną skutecznym założeniem Loginu.

3. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie, której skutkiem jest założeniem Loginu, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu.

4. Rejestrując się w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie zebranych danych w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna.

5. Rejestrując się w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na publikowanie jego numeru IP, Loginu, miejsca i czasu aktywności w Serwisie (np. przy ocenach, dodanych przez Użytkownika materiałach).

6. Użytkownik zobowiązany jest do podania informacji prawdziwych. Ujawnienie nieprawidłowości wszystkich lub niektórych danych podanych przez Użytkownika może skutkować trwałą blokadą Loginu Użytkownika.

7. Założenie Loginu nie wymaga od Użytkownika podania danych stanowiących dane osobowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych. W przypadku ich podania, dokonując rejestracji w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych zgodnie z Regulaminem oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. i późniejszymi zmianami o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną oraz ich prezentację w Serwisie.

8. Dokonując rejestracji w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie przez Administratora informacji handlowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002r. i późniejszymi zmianami o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika, dotyczącej Serwisu, działalności Administratora, jego podmiotów dominujących, zależnych lub powiązanych, jak również jego partnerów handlowych.

V. Login

1. Posiadanie własnego Loginu i Profilu w Serwisie jak również przeglądanie i dodawanie zdjęć, filmów i innych materiałów oraz wyrażanie opinii w formie oddawania Głosów jest bezpłatne.

2. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika zasad Regulaminu, jego Login może zostać zablokowany (na stałe lub tymczasowo) bądź usunięty bez konieczności podania przyczyny i informowania o tym fakcie Użytkownika.

3. Użytkownik może zażądać usunięcia swojego Loginu. Po usunięciu Loginu nie ma możliwości jego przywrócenia.

5. Każdy nowo założony Login podlega aktywacji, polegającej na odebraniu wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Użytkownika oraz postępowaniu według instrukcji w niej zawartych.

6. Moderator Serwisu ma prawo ingerować w Login Użytkownika w przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu.

7. Administrator będzie domniemywał, że informacje i oświadczenia wysłane z adresu poczty elektronicznej podanej przez Użytkownika pochodzą od Użytkownika, oraz że czynności dokonane przez osobę zalogowaną do Serwisu z pomocą Loginu i Hasła Użytkownika, zostały dokonane przez Użytkownika.

8. Administrator świadomie nie udostępni Loginu i Hasła Użytkownika osobom trzecim, o ile nie będzie wymagał tego odpowiedni przepis prawa. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki uzyskania przez osoby trzecie nieuprawnionego dostępu do Loginu Użytkownika bez świadomego udziału Administratora.

9. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę, zmianę lub nieuprawnione użycie danych lub materiałów umieszczonych przez Użytkownika w Serwisie, w szczególności w ramach Loginu, spowodowane siłą wyższą, awarią lub nieuprawnionym dostępem osób trzecich, które uzyskały dostęp bez świadomego udziału Administratora.

VI. Zdjęcia

1. Użytkownik zamieszczając zdjęcia w Serwisie oświadcza, że:
a. posiada majątkowe prawa autorskie lub prawa wynikające z odpowiedniej licencji, pozwalające na opublikowanie zdjęcia w Serwisie i jego publiczne udostępnienie w ten sposób;
b. zdjęcia ani jej zamieszczenie i udostępnienie w Serwisie nie narusza praw osób trzecich;
c. zdjęcia przedstawia faktyczny obiekt, opisany przez Użytkownika;
d. udziela Administratorowi niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo licencji na kopiowanie, wprowadzanie zmian, rozpowszechnianie zdjęć, publiczną prezentację w celu ich udostępniania w Serwisie, jak również korzystania z nich za pośrednictwem mediów oraz innych serwisów w celu promocji korzystania z Serwisu oraz na korzystanie z zdjęć na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.z 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zm.).

2. Z tytułu udzielenia spółce 24trips.com Ltd. powyższej licencji Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie.

3. Moderator ma prawo zmniejszenia/skompresowania zdjęć Użytkownika, bez wcześniejszego informowania go o tym fakcie.

5. Zdjęcia zamieszczone przez Użytkownika mogą być poddane weryfikacji i akceptacji przez Moderatora Serwisu. W takim przypadku Moderator Serwisu nie jest w jakikolwiek sposób ograniczony czasem w jakim powinien zweryfikować zdjęcie wskazane przez Użytkownika do umieszczenia w Serwisie.

6. Moderator ma prawo nie zamieścić zdjęć Użytkownika bez konieczności podawania przyczyny.

7. Zdjęcia zamieszczone przez Użytkownika w Serwisie powinny być przez niego opisane. Opis powinien w szczególności identyfikować miejsce i przedmiot, który przedstawia.

8. Użytkownik ma prawo zamieścić w Serwisie nieograniczoną liczbę zdjęć z zastrzeżeniem, technicznych możliwości Serwisu, oraz że nie mogą być to zdjęcia jednakowe lub podobne.

9. Zdjęcia zamieszczane przez Użytkowników powinny być w formacie .JPG oraz nie powinny być „cięższe” niż 1 MB i mniejsze niż 320px szerokości lub 240px wysokości i większe niż 2400px szerokości lub 2400 wysokości.

10. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie umieszczonych w Serwisie zdjęć. Ryzyko oraz ewentualną odpowiedzialność w powyższym zakresie ponosi Użytkownik.

11. Zabronione jest zamieszczanie zdjęć o charakterze pornograficznym. Administratorzy mogą usunąć fotografie subiektywnie uznane przez nich za niewłaściwe bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia Użytkownika o tym fakcie.

VII. Głosowanie i głosy

1. Użytkownik może oddawać Głosy w skali od 1 do 5 jedynie na Obiekty, co do których może wyrazić opinię na podstawie własnych doświadczeń związanych z korzystaniem z usług konkretnego Obiektu.

2. Oceny skrajne, będą sprawdzane przez Moderatora Serwisu i mogą być usunięte lub odrzucone z powodu podejrzenia zamieszczenia informacji niezgodnych z prawdą.

3. Moderator ma prawo zablokowania, bądź też usunięcia Loginu Użytkownika, wobec którego zachodzi podejrzenie o nierzetelne oddawanie Głosów i nie ma obowiązku informowania o tym fakcie Użytkownika.

4. Zabrania się wpływania na średnią Obiektu poprzez nagminne oddawanie negatywnych Głosów.

5. Zabrania się oddawania Głosów przez Użytkowników, co do których może zachodzić podejrzenie o nierzetelność oceny, w szczególności związanych z Obiektami ocenianymi lub konkurencyjnymi.

6. Moderator nie ma obowiązku anulowania otrzymanych lub oddanych Głosów.

7. Zabronione jest używanie programów wspomagających oddawanie Głosów.

8. Głosy w rażący sposób odbiegające od pozostałych wystawionych przez Użytkowników a dotyczące tego samego Obiektu, mogą zostać usunięte lub zablokowane jako niewiarygodne lub niezgodne z prawdą.

9. Moderator serwisu travelport.pl zastrzega sobie prawo do wyłączności w publikowaniu, autoryzacji i modyfikacji nadsyłanych ocen.

10. Użytkownik może dodać dowolną ilość Głosów na każdy z Obiekt, o ile treść uzasadniająca nie jest powtarzalna.

VIII. Informacje o Obiektach

1. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści umieszczone w Serwisie, w szczególności dotyczące Obiektów. Informacje dotyczące Obiektów pochodzą w znacznej mierze od osób reprezentujących te Obiekty oraz ze źródeł powszechnie dostępnych. Administrator weryfikuje informacje budzące szczególne wątpliwości, jednakże nie jest do tego zobowiązany i nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

2. Każdy Obiekt posiada swojego Opiekuna, którego dane teleadresowe są podane w danych kontaktowych obiektu.

3. Umieszczone w Serwisie informacje o Obiektach, jak również dotyczące ich Głosy w żaden sposób nie prezentują opinii Administratora.

4. Obiekt, jeśli uzna, że Opiekun nie powinien zarządzać danymi Obiektu, ma prawo w każdym momencie przejąć prawa do zarządzania na podstawia pisemnego wniosku.

5. Cenniki i inne informacje dotyczące warunków handlowych oferowanych przez Obiekty nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

IX. Baza danych

Wyłączne prawo do bazy danych obiektów noclegowych oraz innych baz danych udostępnianych za pośrednictwem Serwisu przysługuje Administratorowi. Bazy danych podlegają ochronie określonej w ustawie z 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. nr. 128 z 2001 roku poz. 1402 z późn. zm.) oraz w ustawie z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. nr. 90 z 2006 roku poz. 631 z późn. zm.). Użytkownicy Serwisu uprawnieni są do normalnego korzystania z bazy danych na użytek własny oraz pobierania nieistotnej, co do jakości lub ilości, części jej zawartości. Użytkownicy Serwisu uprawnieni są do wyszukiwania, za pomocą wyszukiwarek udostępnionych w ramach Serwisu, poszczególnych elementów bazy danych, oraz następnie ich kopiowania na potrzeby własne. Nie jest dozwolone powtarzające się i systematyczne pobieranie lub wtórne wykorzystanie sprzeczne z normalnym korzystaniem i powodujące nieusprawiedliwione naruszenie słusznych interesów producenta bazy danych - Administratora. Nie jest dozwolone kopiowanie fragmentów bazy danych wykraczających poza normalny użytek osobisty lub wskazujące na zamiar nieuprawnionego wtórnego ich wykorzystania. Nie jest dozwolone korzystanie z „robotów” ani jakichkolwiek programów automatycznie wyszukujących lub kopiujących elementy bazy danych. W przypadku zamiaru wykorzystania bazy danych lub jej istotnych fragmentów w zakresie wykraczającym poza uprawniony użytek własny, prosimy o kontakt z Administratorem w celu ewentualnego uzyskania indywidualnej zgody.

X. Postanowienia dodatkowe

1. Administrator nie odpowiada w żaden sposób za treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność zdjęć.

2. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób i zakresie, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek osobom trzecim bez istnienia podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.

3. Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły i bez zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej, awariami lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za "kradzieże Loginów" dokonywane przez osoby trzecie, a także za pobieranie zdjęć z Serwisu i umieszczanie ich w innych serwisach lub wykorzystywanie w inny sposób przez osoby trzecie, gdyż Administrator nie ma możliwości zablokowania kopiowania zdjęć i innych materiałów z Serwisu.

6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.

7. Administrator nie gwarantuje właściwego działania Serwisu przy użyciu sprzętu komputerowego, łączy oraz oprogramowania używanych przez Użytkownika, oraz nie ponosi odpowiedzialności za wpływ korzystania z Serwisu na taki sprzęt komputerowy, łącza oraz oprogramowanie, w tym utratę danych lub inne szkody.

8. Administrator zastrzega sobie prawo do publikowania w Serwisie informacji o Użytkownikach, którzy w sposób uporczywy naruszają Regulamin lub w ten sam sposób podejmują działania sprzeczne z Regulaminem lub celem i charakterem Serwisu.

9. Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie; kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści i zdjęć umieszczonych w Serwisie, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z odpowiednich przepisów, w szczególności z Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83)

10. Administrator zastrzega sobie możliwość wdrażania do Serwisu we wszelkich jego płaszczyznach, rozwiązań funkcjonalnych, identyfikacyjnych lub innych, które okażą się odpowiednie do przedmiotu lub uwarunkowań technicznych Serwisu, w związku z możliwościami występowania zachowań lub zdarzeń niepożądanych bądź zagrażających prawom lub interesom Użytkowników, Administratora albo uzasadnionym interesom osób trzecich. W szczególności Administrator zastrzega sobie prawo do oznaczania różnymi metodami i cechami materiałów przekazywanych do Serwisu przez Użytkowników, dla wykazywania ich pochodzenia z Serwisu, co ma na celu przeciwdziałanie wykorzystywaniu tych materiałów w sposób niezgodny z wolą Użytkowników przez osoby do tego nieupoważnione. Każdy Użytkownik może zwrócić się do Administratora o zaniechanie stosowania takich rozwiązań w stosunku do materiałów od niego pochodzących, a Administrator będzie mógł odmówić temu żądaniu jedynie w przypadkach, gdy mogłoby to naruszać uzasadniony interes Administratora lub osób trzecich.

11. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez konieczności uzyskania zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Użytkowników.

12. Wszelkie uwagi, zapytania, informacje odnośnie Serwisu mogą być kierowane do Moderatora pod adres e-mail office@24trips.com lub pocztą tradycyjną na adres 24trips.com Ltd. Przedstawicielstwo w Polsce, 43-309 Bielsko-Biała ul. Kalinowa 1/1.

XI. Regulamin

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym Użytkowników serwisu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku Regulaminu

2. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień, Użytkownik może poinformować o tym Administratora, co spowoduje likwidację Loginu i Profilu Użytkownika.
Hide
Registration
Proces rejestracji służy założeniu konta identyfikującego Państwa w systemie, poprzez to konto możliwe będzie zarządzanie Państwa obiektami w systemie SIO.
Podczas rejestracji należy podać dane wymagane - dane identyfikacyjne (nazwa firmy, typ działalności, położenie geograficzne, adres email na który będą Państwo otrzymywać informacje z SIO) oraz dane uwierzytelniające (login oraz hasło które Państwo będą używać w SIO). Można również odrazu uzupełnić dane dodatkowe informujące Nas jak i innych użytkowników serwisu na temat Państwa działalności - dane te można również uzupełnić później, po zalogowaniu się do systemu.
Po uzupełnieniu formularzy i potwierdzeniu danych ujrzą Państwo komunikat potwierdzający zarejestrowanie w systemie. Teraz wystarczy tylko odebrać pocztę email z konta które Państwo podali przy rejestracji - znajduje się tam link do ostatecznego potwierdzenia iż dane konto email należy do Państwa. Po kliknięciu w niego mogą Państwo w pełni korzystać z systemu SIO.

Uwaga: po zarejestrowaniu proszę się zalogować i dodać conajmniej jeden obiekt należący do Państwa, bez wprowadzenia informacji o obiektach nie będą dostępne na stronach serwisu żadne informacje o Państwa działalności.
Hide

Aktualnie serwis posiada 12642 zarejestrowanych obiektów, z czego 2190 posiada uzupełniony opis.
24trips.com Ltd. United Kingdom, 5 London Road, London SW17 9JR, Registred no.: 07670843
Office in Poland: +48 33 813-90-00, +48 509 878 000
www.24trips.com e-mail: poland@24trips.com